Bratislava 9-16

Žilina 9-16

Obchodní podmínky

společnosti 81 klima a.s., IČ: 04613716, DIČ: CZ04613716, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno,
…dále jen 81klima, zhotovitel (v textu „my“). Objednatelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

Základní ustanovení

 • 1. V těchto obchodních podmínkách najdete úpravu Vašich práv a povinností souvisejících s poskytováním našich služeb (dále jen „služby“) a také práva a povinnosti 81klima jako poskytovatele těchto služeb. Smlouvu s 81klima uzavřete na dobu neurčitou, pokud se nedohodneme jinak.
 • 2. Uzavřením smlouvy potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a výslovně nás žádáte o okamžité plnění, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, abychom nemuseli čekat 14 dní se započetím realizace.
 • 3. Chtěli bychom Vás upozornit, že tyto podmínky můžeme kdykoliv jednostranně měnit. O změnách Vás však budeme vždy předem informovat minimálně e-mailem. Vy máte právo nám sdělit, že trváte na původních obchodních podmínkách, případně, pokud již nebude dílo zhotoveno, od smlouvy odstoupit.
 • 4. Smlouva je uzavřena vždy podpisem objednávky nebo zasláním e-mailu s požadavkem na plnění z naší strany (objednání servisu, …).
 • 5. Veškeré telefonáty mohou být nahrávané pro naši potřebu z důvodů zlepšování našich služeb a projevů Vaší vůle. Ze stejných důvodů si můžete nahrávky hovorů pořizovat i Vy.
 • 6. Veškeré nabídky, plány, popisy, návody a projektové doklady zůstávají našim vlastnictvím. Bez našeho souhlasu tyto nesmíte kopírovat či jinou formou zpřístupnit třetím osobám.
 • 7. Termín dodání zboží je uveden v písemném potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech, kdy bude termín dodání pro nepředvídané překážky mimo naši možnost ovlivnění ohrožen, můžeme termín dodání přiměřeně prodloužit, musíme Vám však tuto změnu neprodleně ohlásit.
 • 8. Veškeré doručování písemností (smluv, výpovědí, reklamací, apod.) směrem k nám je nutné činit na naši aktuální doručovací adresu uvedenou v záhlaví obchodních podmínek nebo do datové schránky. Pokusíte-lil se o doručení písemnosti jiným způsobem na jinou adresu, vystavujete se riziku, že pošta písemnost doručí náhradnímu příjemci a v takovém případě je, jak jistě uznáte, nelze považovat doručení za účinné.
 • 9. Ceník dalších prací (hodinových sazeb jednotlivých profesí, údržby apod.) je uveden na cenik.81klima.cz. Pokud ho budeme měnit, dáme Vám to s předstihem na vědomí písemně, alespoň mailem.
 • 10. Udělujete nám souhlas s tím, abychom svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části převedli třetí osobě, pokud nebylo dosud splněno.
 • 11. Pokud Vám zákon přiznává postavení spotřebitele, podpisem smlouvy potvrzujete, že Vám předán vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, máte právo dle § 1829, odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, a to do 14 dní od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy můžete zasílat na naši adresu uvedenou v záhlaví těchto podmínek. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Pokud již došlo, či mělo dojít k předání díla, vezměte prosím na vědomí, že nemůžete již odstoupit od smlouvy, protože ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • 12. V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Vás informujeme o subjektu mimosoudního řešení sporů takto: subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce - odkaz na internetovou adresu: www.coi.cz
 • 13. Vylučuje se užití ust. § 1816 občanského zákoníku, tedy hradí-li se cena alespoň zčásti pomocí úvěru nebo zápůjčky, nemůžete odstoupit ani od těchto smluv. Toto ustanovení se neužije, pokud vám zákon přiznává postavení spotřebitele.
 • 14. Prohlašujeme, že máme sjednáno u Kooperativa pojišťovny pojištění odpovědnosti za škody způsobené Vám nebo třetí osobě podle všeobecných pojistných podmínek při realizaci podnikatelské činnosti dle živnostenských listů na pojistnou částku 5.000.000,- Kč.

Produkty a průběh instalace

 • 15. Montujeme především klimatizace značek Gree a Samsung. Další produkty vždy podle individuální nabídky. Mimo shora uvedený prodej produktů poskytujeme také servisní služby na námi dodané a instalované produkty.
 • 16. Ke všem objednávkám kromě těchto obchodních podmínek přiložíme i leták nebo specifikaci, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o objednaném produktu. Tyto informace jsou navíc volně dostupné na www.81klima.cz.
 • 17. Po dobu instalace jste povinni poskytnout našim technikům bezplatně přístup k WC, umyvadlu a zdroji elektrické energie 230V.
 • 18. Po dokončení instalace Vám předvedeme použití a předáme český návod k obsluze.
 • 19. Vnitřní jednotka může odstávat od zdi v místě vedení chladícího okruhu až 1 cm (v případě nerovnosti zdi i více) a toto není považováno za vadu.
 • 20. Pokud nebudete souhlasit s vizuálním provedením (upevnění jednotek, lišt apod.), je nutné, abyste vznesli tyto připomínky již při zpracovávání objednávky a není-li to možné, ihned vznesli do předávacího protokolu, jelikož později k nim nebude možné přihlédnout.
 • 21. Při umístění venkovní jednotky máme za to, že její poloha byla dohodnuta a schválena majitelem bytu, společenstvím vlastníků apod.
 • 22. Klimatizaci Vám zapojíme do zásuvky, kterou nám určíte. S ohledem na to, že máte od nás předem k dispozici specifikaci klimatizace včetně jejího odběru, nesete odpovědnost za dostatečně dimenzovaný jistič a elektrické vedení u dané zásuvky.
 • 23. Ve formuláři zaměření a kalkulaci je uveden typ zdi, který jsme zjistili dle Vaší informace. Pokud při montáži zjistíme, že jde o jiný typ zdi, můžeme Vám účtovat příplatek dle platného ceníku a z naší strany nemusí být dodržen termín z toho důvodu, že technici nemusí mít s sebou odpovídající vybavení.

Servis a údržba

 • 24. Každých 6 měsíců po dobu záruky jste povinni provést pravidelnou garanční prohlídku a čištění klimatizace. Tento úkon musí provést naši technici a jde o zpoplatněnou službu. V případě, že od nás máte klimatizaci v non-stop provozu (např. trafika nebo serverovna) nebo provozu se silným znečištěním (např. restaurace nebo jiné prostředí s vysokou mastnotou nebo prašností), zkracuje se interval garančních prohlídek a čištění na 3 měsíce.
 • 25. Cenu garanční prohlídky najdete v našem ceníku.
 • 26. O blížícím termínu garanční prohlídky Vás budeme informovat s návrhem možného termínu. Pokud se Vám termín nebude hodit nebo budete chtít využít jiný termín, je třeba, abyste nás kontaktovali a domluvili si jiný.

Záruka a reklamace

 • 27. Záruka na produkty je 2 roky a běží od doby předání.
 • 28. Záruka je platná pouze při dodržení intervalů údržby a garančních prohlídek, tedy každých 6 měsíců od předání. Při nedodržení tohoto termínu záruka předčasně končí ke 181. dni od instalace / poslední garanční prohlídky. V případě non-stop provozů nebo provozů se silným znečištěním se zkracuje interval údržby a garančních prohlídek na 3 měsíce (záruka tedy končí 91. dnem od instalace / poslední garanční prohlídky).
 • 29. Na vyřízení reklamace máme u standardní záruky 30 dní.
 • 30. Záruka se nevztahuje na:
  • a. Vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením či zásahem jiné osoby.
  • b. Na závadu, jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu, tj. čištění, programování, výměna filtrů, apod.
  • c. Na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby.
  • d. Na vady způsobené poruchami energetických zdrojů, ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v elektrické síti.
  • e. Na vady způsobené vis maior – vyšší mocí, tj. okolnostmi či událostmi, jež nebylo možno předvídat a jimž objektivně nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.
  • f. Na vady způsobené opotřebením vzniklým používáním, mechanickým poškozením, zavápněním nebo znečištěním přístroje, zanedbanou péčí o výrobek, použitím nevhodných chemických prostředků.
  • g. Na vady vzniklé běžným opotřebením pohyblivých částí výrobku.
  • h. Odlišnosti ve spotřebě a výkonu oproti specifikaci do 15%.
  • i. Jakoukoliv závadu, pokud nebyly dodrženy intervaly údržby a garančních prohlídek (viz výše).
  • j. Nefunkčnost aplikace pro vzdálené ovládání klimatizace přes WiFi ve Vašem mobilním zařízení.
  • k. Na únik chladiva v případě instalace do předem připravených rozvodů Cu potrubí a špatný odtok kondenzátu do předem připraveného potrubí.
 • 31. Při provádění záruční opravy Vám nevzniká nárok na vydání dílů, které byly v rámci záruční opravy vyměněny.
 • 32. V případě, že budete požadovat záruční opravu ve dnech pracovního klidu, a to i přes uznanou záruku, bude tato nadstandardní služba fakturována dle ceníku. Protože nám zákon číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele neumožňuje spotřebiteli tuto službu zpoplatnit, provádíme pro spotřebitele opravy pouze v pracovní době.
 • 33. Pokud je reklamace neoprávněná, budeme Vám fakturovat za prověření problému standardní hodinovou sazbou technika (bez limitu objemu – prostě jak dlouho to trvalo, taková je fakturace; pouze po 1. hodině Vás informujeme, že stále nebyla závada nalezena). Toto ustanovení se neužije, v případě že Vám zákon přiznává postavení spotřebitele.
 • 34. Pokud u nás máte dokoupenou rozšířenou záruku Premium, odstraníme závadu v případě nefunkčnosti chlazení/topení do 3 pracovních dnů (je nutné nám nahlásit chybu e-mailem na [email protected] + telefonicky na +420511114890 v pracovní dny v pracovní době po-čt 9-16, pá 9-14). V případě nedodržení termínu opravy chyby znemožňující dokončení objednávky z důvodů ležících výhradně na naší straně u rozšířené záruky Vám počínaje 4. pracovním dnem vyplatíme smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každý pracovní den (nejvýše však do výše ceny klimatizace).
 • 35. Od nás a našich dodavatelů můžete bez předchozího souhlasu naší pojišťovny získat pouze náhradu za přímé škody až do výše v jaké tato bude uznána naší pojišťovnou a to pouze v rozsahu, který převyšuje smluvní pokutu dle předchozího ustanovení. Nezískáte náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod. Zcela pak vylučujeme jakékoliv zmírnění zákonných podmínek pro uplatnění náhrady tzv. nemajetkové újmy. Pokud s náhradou škody nebudete souhlasit, můžete se svých nároků domáhat soudní cestou.
 • 36. Žádná reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktur.
 • 37. Po dobu Vašeho prodlení s úhradou faktur, nemáte právo uplatňovat nároky z titulu naší případné odpovědnosti za vady, záruční doba se o dobu Vašeho prodlení neprodlužuje, počíná běžet dnem předání díla, resp. Jeho dokončením, pokud neposkytnete potřebnou součinnost při předání.
 • 38. Do doby úplného zaplacení (Vámi příp. úvěrovou společností) zůstává dílo naším vlastnictvím, záruční doba se o dobu Vašeho prodlení neprodlužuje, počíná běžet dnem předání díla, resp. jeho dokončením, pokud neposkytnete potřebnou součinnost při předání. (dnem předání se rozumí v takovém případě den, kdy jste byli povinni poskytnout potřebnou součinnost při předání). Nebezpečí škody však na Vás přechází dnem předání díla.

Fakturace a platby

 • 39. Při první nebo větší objednávce po Vás můžeme požadovat zálohu. Její výši a splatnosti si sjednáme při samotné objednávce. Doba pro dodání běží až od úhrady zálohy. Záloha je nevratná. Je tomu tak proto, že zejména instalační materiál je připravován zcela dle konkrétních požadavků konkrétního objednatele a zpravidla není použitelný pro jiného objednatele.
 • 40. Pokud v zakázce nebude možné pokračovat z důvodů na Vaší straně (např. zrušení termínu instalace z Vaší strany) déle než 50% celkového času pro zhotovení, jsme oprávněni po Vás požadovat složení/navýšení zálohy až do výše 100% celkové ceny projektu do 5 dnů od naší výzvy.
 • 41. Faktury musíte hradit nejpozději do data splatnosti, které je zpravidla stanoveno na 7. den po vystavení faktury. Faktura je uhrazena připsáním vyúčtované částky na náš účet pod správným variabilním symbolem.
 • 42. Pokud naši fakturu neuhradíte včas, dorazí Vám nejprve e-mailová upomínka zdarma. Po 10 dnech po splatnosti Vám zašleme písemnou upomínku, za kterou Vám budeme účtovat 500Kč. Po 30 dnech po splatnosti Vám dojde písemná upomínka od naší spolupracující advokátní kanceláře, za kterou Vám budeme účtovat 1000Kč.
 • 43. Když nějakou naši fakturu nezaplatíte ani do 40 dní po splatnosti, máme právo Vám smlouvu vypovědět a doplatek i tak vymáhat.
 • 44. Veškeré zboží je až do jeho úplného zaplacení našim majetkem.
 • 45. Všechny ceny v nabídkách, cenících i obchodních podmínkách uvádíme vždy bez DPH. Konečnou cenu Vám, samozřejmě, spočítáme vč. zákonné výše DPH k datu realizace díla.
 • 46. V případě prodlení z Vaší strany se všechny lhůty, jimiž jsme vázáni my, prodlužují o trojnásobek doby Vašeho prodlení, aniž by tato skutečnost měla jakýkoliv vliv na trvání záruky.

Závěrečná ustanovení

 • 47. Veškerá korespondence Vám bude zasílaná na Vámi uvedenou adresu. Její případnou změnu jste povinni nám nahlásit, jinak nesete odpovědnost za nedoručení zásilek sami. Stejně tak i v případě, že si poštu nebudete vyzvedávat. Zásilka od nás odesílaná se považuje za doručenou dnem uložení na poště, případně dnem, kdy bude vrácena jako nedoručitelná.
 • 48. Otázky v těchto podmínkách neupravené se řídí Občanským zákoníkem, příp. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky (rozhodné právo).
 • 49. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 9.11.2019.